<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddLle ti'n dodo?

26.1.06

Do, es i i Ysgol Glan Clwyd, ond o ble daeth fy nghyfennw? Wel mae'n debyg mai o'r gair/enw 'Gwyn'. Mae ambell un eisioes wedi blogio am wefan Surname Profiler, ond gyda'r holl gyhoeddusrwydd mae wedi bod yn brysur, a dim ond rwan gellir ei ddefnyddio'n ddi-draferth. Mae'r gwefan yn dangos sut mae pobl â'r un cyfenw wedi eu gwasgaru ar draws Prydain.
Dyma ddau fap ar gyfer WYNNE (1881 ar y chwith a 1998 ar y dde)


Dwi hefyd wedi bod yn edrych ar darddiad cyfenw fy nghariad, sef BITHELL.

Fydd tad Sarah ddim yn blesd o'r digrifiad fel enw Saesneg, gan mae'n debyg o'r hen enw ap Ithell y daw, ac mae'r mapiau isod yn awgrymu mai enw Cymreig ydi o hefyd.
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:07 pm

0 sylw:

Gadawa sylw