<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddWps

17.10.05

Dwi ddim y person mwy prydlon, dyna pam felly dwi'n blogio am rhywbeth ddigwyddodd wythnos i heddiw pan gwrddais gyda Chris Cope yn nhafarn y Mochyn Du, Caerdydd. Roedd Chris wedi cyrraedd Caerdydd y noson gynt ac roedd eisioes wedi bod yn Llundain ac yn Llwdylo. Yn ogystal a fi roedd Geraint a Mair wedi dod draw i'r dafarn a bu'r pedwar ohonom yn treulio'r noson yn sgwrsio'n Gymraeg (er, fel sa chi'n ddisgwyl o Americanwr, Chris oedd yn gwneud rhan fwyaf o'r sgwrsio ;-) ). Un peth yw ysgrifnnu'n Gymraeg ond peth arall yw cyfleu eich hun mewn sgwrs a deall (popeth?) ddwedir gan eraill, a rhaid dweud roedd hi'n anhygoel gwrando ar Chris yn siarad Cymraeg mor naturiol. Does ryfedd iddo gael ei dderbyn i astudio'r Gymraeg yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.
Gallwch ddarllen am ei ymweliad â Chaerdydd ar ei flog Saesneg.
postiwyd gan Rhys Wynne, 6:34 pm

2 sylw:

Dyn trist, on'd dw i?
sylw gan Blogger Chris Cope, 9:07 pm  

Na, dyn gwallgof! :-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 10:19 am  

Gadawa sylw