<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEnw newydd yn stori Wrecsam

10.10.05

O'r BBC.

Maed dynes busnes o Sir Ddinbych sy'n filiwnydd wedi dweud ei bod yn rhan o gais Neville Dickens.

Mrs Booth is supporting Wrexham car dealer Neville Dickens, one of two parties interested in buying the Racecourse ground.

"I have been involved in the club for the last few months {but} no one can do anything until after the court case," she said.

"I'm co-operating with the administrators and Neville Dickens," she added.

Mrs Booth, from Corwen, who was at the Dragons' game last Saturday, said the club's team manager Denis Smith also has her full support.

She wants to re-develop the Kop stand, host conferences and concerts and turn the Racecourse into a community facility.


Mae'r ffaith ei bod hi'n berson lleol, gyda chynlluniau i ddatblygu'r safle fel bod modd arallgyfeirio gyfochr a'r pêl-droed (ar ffaith bod ganddi arian) yn arwyddion da dwi'n meddwl.
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:54 pm

1 sylw:

nes i ddarllen yr erthygl ma ar blogiadur.com, ac mae'n sôn am mrs booth gan ddweud "mae'r ffaith ei bod hi'n berson..." a dim mwy. o'n i'n meddwl person = offeiriad, meddwl bod y stori'n bizarre iawn! ond siom a gwae, person lleol, nid miliwnydd o offeiriad :D
sylw gan Anonymous Anonymous, 9:49 pm  

Gadawa sylw