<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYmgyrchu clyfar yn Llydaw

17.10.05


Bu rhieni oedd yn ymgyrchu i gael penodi athro sy'n siarad Llydaweg yn rhedeg Teleathon, wedi i'r awdurdod addysg wrthod ei ariannu. Cafodd hyn lawer o gyhoeddusrwydd ar y rhyngrwyd ac achosi tro-pedol gan yr awdurdodau.

Yn ystod yr ymgyrchu, meddianodd rhai o'r rhieni rhan o'r ysgol a dysgu'r plant eu hunain. Gwrthododd yr awdurdodau trafod a nhw oni bai bod y pedwar amod canlynol yn cael eu cwrdd:
1) Bod y rhieni'n gadel yr adeilad
2) Bod banner Llydaw ddim yn cael ei arddangos
3) Bod y plant ddim yn gwisgo eu bathodynnau sy'n dweud Me a gomz brezhoneg (Dwi'n siarad Llydaweg)
4) Bod neb yn siarad â'r wasg

Mae ymddygiad awdurdodau Ffrainc yn warthus!

Mwy am yr uchod ar archif Eurolang (PDF)

Tagiau Technorati: , , ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:32 am

0 sylw:

Gadawa sylw