<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBle mae Minsk?

7.10.05

Dyna'r cwestiwn roeddwn i'n gofyn i mi fy hun neithiwr wrth...(gylp)...wylio Friends. Roedd cariad i Phoebe yn mynd yn ôl i Minsk, Russia. 'Rwsia' meddyliais i, nid yn Belarws mae hwnna? Mae llawer iawn o ail-ddanosiadau ar teledu digidol ond siwans nad oedd hwn wedi ei ffilmio wedi cwymp yr Undeb Sofietaidd. Mae'n gwneud i mi feddwl, a'i camgymeriad gan gwneuthurwyr y rhaglen oedd hyn, neu oedd yn fwriadol rhag drysu'r gwyliwyr draun drwy grybwyll gwlad anghyfarwydd?
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:29 am

3 sylw:

Wel gan fod yr americanwyr yn credu taw yn Lloegr ydy Cymru does dim syndod eu bod yn rhoi Belarus (/Belarws/Rwsia Wen/Gwenrwsia) yn Rwsia.
sylw gan Blogger Sanddef, 1:20 pm  

Mae llawer o Americanwyr yn meddwl mae Canada yn rhan America oherwydd roedd Bush yn deud, "And for our voters in Canada." Unbelievable!
sylw gan Blogger Tom Parsons, 3:59 pm  

Digon gwir Sanddef

... roedd Bush yn deud, "And for our voters in Canada."

Dwi wedi clywed y cyfan rwan!
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:03 pm  

Gadawa sylw