<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddArddangosfa newydd Banksy

16.10.05


O'r Independent.
Mae arddangosfa newydd Banksy (yr arlunydd graffiti, nid colofnydd Dail y Post) wedi agor yn Llundain. Y tro hwn mae wedi mentro i fyd peintio ag olew, ble mae wedi 'addasu' clasuron gan arlunwyr enwog gan gynnwys Constable, Monet, Van Gough, Jack Vettriano ac Edward Hopper (deoddwn rioed wedi clywed am y ddau olaf). Yn gyntaf bu'n prynnu copiau o'r darluniau mewn siopau elusen a ffeiriau, ond yna bu'n rhaid iddo ail-greu rhai ei hun pan allai ddim darganfod dim mwy.

Geraint oedd y cyntaf i'm cyfeirio at waith y gwr hwn pan bostiodd am ei waith graffiti ar 'y wal ddiogelwch' yn Israel.

Mwy o'i luniau trwy Google
postiwyd gan Rhys Wynne, 4:27 pm

1 sylw:

Roedd na un o weithio Banksy ar y wal tu allan i ble roedd fy nghariad yn gweithio llynedd - ond dwi'm yn gallu ffeindio llun, yn anffodus.
sylw gan Blogger Chwadan, 6:14 pm  

Gadawa sylw