<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPigion Independent on Sunday

16.10.05

Dadl dros benderfyniad i roi Gwarchodfa Natur Amboseli yn cael ei roi yn ôl dan reolaeth y Masai. Cadwriaethwyr yn ofni bydd bywyd gwyllt yn dioddef, tra mae'r Masai yn dadlau eu bod llwyddiant diweddar y rhywiogaethau cymaint i wneud a nhw ag y mae i'w wneud a ddeddfwriaethau. Amser a ddengys.

AS yn gwneud beth mae'n ddweud am unwaith!
Alan Simpson, AS dros Dde Nottingham yn adeiladu ty 'gwyrdd', wrth addasu hen felin yn defnyddio deunydd wedi ei ail-gylchu ac sy'n hunan gynhaliol gyda thrydan a dwr.

Dolenni at
www.lamurals.org - Gwefan MURAL CONSERVANCY of LOS ANGALES
www. shopdropping.net - Y gwrthwyneb i shopliffting, ble mae artistiaid cerddorol yn rhoi eu CD's mewn siopau cerddoriaeth os and ydynt yn cael lwc o'u gwerthu a phan mae ymgyrchwyr yn addasu labeli rhai cynnyrch
postiwyd gan Rhys Wynne, 5:04 pm

0 sylw:

Gadawa sylw