<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBe ti'n edrych ar?

12.10.05Gwgl di, gwgl di, gwgl di, gwgl di gwgl di gŵŵŵŵŵŵŵŵ!

Dyma un o'r canlyniadau ar fy ystadegau, rhywun o'r cyfrifiadur canlynol: host251.welsh-ofce.gov.uk

Sgwn i beth oedd yn chwilio amdano?
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:33 pm

5 sylw:

Ew oedd wythnos 40 yn un brysur gen ti!
sylw gan Blogger Rhodri, 9:24 pm  

Pawb eisiau dilyn helynt Chris mae'n debyg!
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:42 am  

Mae'r rhif 'na wedi ymweld a 'mlogiau fi hefyd.
sylw gan Blogger Sanddef, 9:17 am  

Mae'n debyg mai rhif 'server' ydi o, felly gall fod sawl cyfrifiadur yn defnyddio'r un rhif.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 9:28 am  

Gyda llaw.. oni ddylai fod yn "ar be ti'n edrych" yn lle "be ti'n edrych ar"?
sylw gan Blogger Sanddef, 7:25 am  

Gadawa sylw