<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddUnrhyw un am Coets?

20.10.05

Dyma fi'n darllen post gan A Welsh Born Icon am Ceilys Cymreig. Ers byw yn y de, dwi wedi sylweddoli bod Ceilys yn dal yn boblogaidd iawn mewn tafarndai yma, ond doeddwn ddim yn ymwybodol bod pinnau a pheli Ceilys gwahanol mewn ardaloedd gwahanol yng Nghymru a Lloegr.

Wrth fynd trwy wefan Masters Traditional Games, dyma fi'n dod ar draws Coits (gweler llun uchod), sef gêm draddodiadol Cymreig (a'r Alban a Lloegr yn ôl pob sôn). Mae engrheifftiau o'r rhain yn yr Amgueddfa Werin, ond hyfyd cefais i bar o'r rhain yn anrheg nadolig un flwyddyn gyda R. W. wedi ei osod arnynt. Roeddwn yn fy arddegau ar y pryd ac yn ddigon aniolchgar rhaid i mi gyfaddef. Mae nhw yn nhŷ fy rhieni rhywle heb eu defnyddio - sôn am gywilydd. Waeth mi heb chwilota amdanynt, achos dwi byth yn ffeindio pethau fel hynny. Gobeithioaf y dof ar eu traws trwy damwain yn fuan.

Clwb Coets Felinfach
Tîm Coets Cymru'n curo'r Alban (2003)
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:46 pm

0 sylw:

Gadawa sylw