<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMae Caerdydd yn fy nychryn

26.10.05


Cardiff Terrifies Me - Casgliad o lunaiu 'billboard's' gyda pennawdau y South Wales Echo. Rhai doniol iawn.

Gol.

Nid yw'r llun uchod yn rhan o'r blog mae'n ymddengys, ond yn lun o gyfrif flickr Dwlwen!. Tydi'r Rhithfro'n le bach dudwch?

, , ,
Generated By Technorati Tag Generator

Labels: , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 7:32 am

3 sylw:

Ciwriys, fi dynnodd y llun yna :?
sylw gan Blogger Dwlwen, 8:09 am  

Go iawn? Darllenais am y blog ar fforwm Urban75.com (yn y seiat 'Wales' a rhiad cofrestru i'w ddarllen). Roedd y llun uchod wedi ei bostio yn yr edefyn er nes i ddim ei weld ar y blog.

Gol.
Newydd sylwi mai person sydd yn casglu lluniau'r Evening Standard ar ei gyfrif Flickr (gwele: http://www.flickr.com/photos/lmg/sets/345910/), nath bostio'r llun uchod. Yn amlwg roedd wedi bod i edrych ar dy lunaiu di! Doedd o ddim yn honi mai ei lun o oedd o chwarae teg.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:47 am  

Ahaaa - mae'r dirgelwch wedi ei ddatrys!
sylw gan Blogger Dwlwen, 9:59 am  

Gadawa sylw