<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDathlu 200 mlynedd ers beth yn union?

24.10.05

Beth wnaethoch chi'r penwythnos hwn i ddathlu brywdr Traffalgar? Dim mae'n debyg os fel fi. Mae gan Galgacus sylwadau dilys yma ynglŷn a'r ffaith bod yr un fyddin oedd yn ymladd yn erbyn Ffrainc hefyd yn clirio ucheldiroedd yr Alban o'i boblogaeth gynhenid.
Yesterday marked the 200th Anniversary of the battle of Trafalgar, with celebrations around the country marking the victory, and the death of Nelson. It’s worth remembering what was going on at home whilst these victories were taking place abroad. The same army which was bravely standing up to Napoleon was also “bravely” standing up to unarmed farmers, burning them out of their homes and throwing them off their own land.


Mwy ar wefan y BBC ac ar Wikipedia
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:31 pm

1 sylw:

Diolch am y dolen Rhys. Nes i ddim gwybod am hynny. Mae'n diddorol iawn!
sylw gan Blogger Tom Parsons, 4:12 pm  

Gadawa sylw