<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAil-wisgo

19.9.05


Prynnais fy trainers Diadora bron i ddwy flynedd yn ôl am £20 yn Brantano's. Does gynnai'm syniad ym mle cawsant eu gwnued nag o dan pa amodau, ond gallaf ddyfalu . Rhaid i mi ddweud eu bod yn hynod gyfforddus, ac er mod i'n eu gwisgo'n ddyddiol bron, tydyn nhw ddim yn drewi (llawer) ac maen't mewn cyflwr rhyfeddol o dda. Felly does dim rheswn gyda fi i brynnu rhai newydd.

Dwi wedi bod yn pendronni sut rai fyddwn yn ei brynnu pan aiff fy Diadoras bach brown i nefoedd y trianers (h.y. safle tirlenwi Lamby Way). Dwi'n benderfynnol o gael rhai sydd wedi eu gwneud gan gwmni sy'n parchu hawliau eu gweuthwyr a gobeithio sy'n garedig i'r amgylchedd, ac mae hyn yn cyfyngu fy newis yn sylweddol. Hyd yn hyn yr unig ddewis welwn i oedd rhai gan y Vegetarian Shoes, neu No Sweat. Nid oes yna lawer yna sy'n cymeryd fy ffansi, ond allwch chi ddim bod yn ffysi a bod yn foesol run pryd.

O ia, pwynt y post yma. Dyma ddolen at trainers Wron Again (gweler llun uchod). Mae nhw wedi eu gwnud o hen siwtiau dynion a darnau o parasiwt! Mae nifer cyfyngedig o 2,000 yn cael eu gwnud, a gan fod patrymau ar y gwahanol siwtiau yn mynd i amrywio, ni fydd dim dau bar yr un fath.

Diolch i City Hippy


Tagiau Technorati: ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:25 am

0 sylw:

Gadawa sylw