<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPennaeth sianel TF1 yn beirniadu triniaeth Ffrainc o'r iaith Lydaweg

14.9.05


O Eurolang
On September 1st Patrick le Lay, the Breton chief of France’s main TV channel TF1, hit the French headlines following a frank interview with 'Bretons' magazine. In the interview he denounces the French government’s cultural genocide of the Breton people, jacobinist centralist policies, and how in France he feels that he is a foreigner.

Ymddengys mai Llydawr yw pennaeth TF1 sef prif sianel deledu Ffrainc. O beth wela i mae gwladwriaeth Ffrainc yn ragrithiol ofnadwy yn y modd y mae'n trin ei ieithoedd lleafrifol, ond eto'n ceisio ymddangos fel eu bod yn ymfalchio yn ei amrywiaeth ieithyddol.
Mae'r ymateb yn y wasg wedi bod yn siomedig, ond gallaf dychmygu mai'r un fath fyddai yma ym Mhrydain gyda chyfryngau Llundain petai Cymro wedi lleisio'r un farn.
Since the news broke most of the French press, TV and radio have covered the story, many aiming to laugh off the matter. Liberation described le Lay as getting "too much sunburn this summer", l’Express said that he had " lost his mind", le Monde said the at least he had a "strong sense of humour". However, the press failed to discuss the real issues affecting Breton language and culture, one Breton political commentator commented that le Lay is merely stating what Bretons know already.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:52 am

0 sylw:

Gadawa sylw