<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddIrac yn 'ffenest siop' i gwmniau arfau

14.9.05

O'r Independent

Mae ffair arfau mawr ymlaen yn Llundain ar hyn o bryd. Mae nifer o'r arfau diweddaraf sy'n cael eu defnyddio yn Irac yn cael eu cynnig i'r gwestai o wledydd fel Tseina, Clolymbia, Gwlad Sawdi, Algeria ac Indonesia.

I wneud pethau'n waeth, ni y trethdalwyr sy'n talu am y bil plismona sy'n debygol o fod yn filiynnau o bunoedd (£4 miliwn?). Mae Sue Davies ar Wales Comment yn pwyntio allan pa mor anghyfiawn yw hyn tra bod elusenau fel y Bâd Achub yn y Mumbles wedi cael bil o £5,000 i un o'u digwyddiadau codi arian.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:03 pm

0 sylw:

Gadawa sylw