<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddRali Deddf Iaith - Dyma'r Cyfle

9.9.05Derbyniais e-bost heddiw gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ynglŷn â Rali yn galw am Ddeddf Iaith newydd fydd yn cymeryd lle yng Nghaerdydd ar y 1af o Hydref 2005.

Pan roedd y blaid Geidwadol yn llunio'r ddeddf nôl yn 1993, gwrthododd Rhodri Morgan ei gefnogi am nad oedd yn mynd digon pell, dyma ei eiriau:
"The Government calls this a Welsh Language Bill, but it would be better described as a Welsh Language Quango Bill. What one could call a Quango for the lingo ...... We shall be abstaining tonight because we hope to have the opportunity before long to do the job properly. That will be done when we revisit the question of a Welsh language messure when we are in Government."

Ond pan ofynwyd i Rhodri Morgan yn yr Eisteddfod eleni am Deddf Iaith newydd o ystyried bod yna nawr Gynulliad Cenedlaethol a mai ei blaid ef sef Llafur sy'n ei reoli, ei ymatoeb oedd:
"Boring, Boring , Boring"

Er mwyn codi ymwybyddiaeth am y Rali, mae'r Gymdeithas yn bwriadu talu am hysbysebion yn y wasg. Mae hyn yn mynd i gostio arian wrth gwrs, felly os gallwch gyfrannu, plis gwnewch.
postiwyd gan Rhys Wynne, 7:19 am

0 sylw:

Gadawa sylw