<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEnnill a Ennill

13.9.05

Dwi dim yn siwr beth mae hyn yn ddweud amdana i, ond ers trychineb Katrina dwi wedi bod yn meddwl am y gwaith o lanhau ac ail-adeiladu'r rhanbarth. Cefais yr ateb yn yr Observer gyda'r newyddion bod hoff gwmni Gwerinaethwyr, sef Halliburton wedi ennill rhai o'r cytundebau mwyaf. Dwi'n deall bod rhaid i rhywun wenud y gwaith, ond dyma'r cwmni sydd â chysylltiadau cryf gyda Dick Cheney, Is-Lywydd y wlad a sydd wedi eu cyhuddo o ennill cytundebau yn Irac heb gystadleuaerth ac yna plingo'r llywodraeth drwy chwyddo prisiau nwyddau.

Observer 11/9/05: All eyes on Halliburton as contacts turn into contracts
Observer 11/9/05: Congress probes hurricane clean-up contracts
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:01 am

0 sylw:

Gadawa sylw