<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDarganfod Penarth

12.9.05


Daeth fy rhieni draw i aros am y penwythnos, felly rhaid oedd eu diddannu. Fe aethom i Benarth ddoe ar ôl bod weld Morglawdd Bae Caerdydd. Er ei fod yn agos iawn i Gaerdydd, tydw i ddim yn gyfarwydd iawn â Phenarth, ac ond wedi bod yno ddwywaith i Oriel Turner ac i briodas ffrind o gwrs Cymraeg Sarah.

Roedd mam wedi gweld eitem ar S4C oedd yn sôn am yffaith bod siop Aml Adran Dan Evans yn y Barri a Phenarth yn mynd i gau, ar ôl bod ar agor am 100 mlynedd. Mae'n drueni ei bod yn cau, gan mai prin iawn yw busnesau mawr fel hyn sy'n berchen i Gymru Cymraeg yn y de ddwyrain.

Yn anffodus doedd y siop ddim ar agor ar y Sul ond aethom i Oriel Washington am rhywbeth i fwyta. Roedd y coffi bychan ar lawr gwaelod yr oriel yn brysur iawn a roedd yn hawdd gweld pam gyda bwydlen digon diddorol o byr brydau blasus. Sylwais bod yna siaradwyr Cymraeg eraill yn bwyta yno ar dri o'r byrddau eraill, rhywbeth a wnaeth fy synnu. Hefyd cefais fy synnu ar gymaint o arwyddion dwyiethog oedd ar y siopau ar y stryd fawr, a nid ar y siopau cangen yn unig.

Ar ôl bwyta es i a'm rhieni o amgylch yr oriel, a fel mae'n digwydd roedd yna arddangosfa gan artist o Ddinbych sef Huw Jones, gyda'i gasgliad 'Chwyn' yn yr orial uchaf (gweler llun uchod). Yn yr oriel isaf roedd arddangosfa gan artist o'r enw Brian Watkins o Gaerdydd (gweler llun isod).
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:59 am

2 sylw:

Fues i weld arddangosfa Huw Jones lan yn Rhuthin rhai misoedd nôl, mi o ni'n hoff iawn o'r arddangosfa. Ma na gwpwl o lunie gwych ar y linc yr wyt ti di bostio am Huw Jones - ma'r llun o Salman Rushdie yn ffantastig.
sylw gan Blogger blog_heb_enw, 12:59 pm  

Ie, dwi'n hoffi hwnw. Ar waelod y dudalen ar fy nolen, mae na ddolen arall at wefan personl Huw Jones sy'n cynnwys mwy fyth o luniau enwogion o sawl maes gyda rhywbeth rhyfedd am eu pennau neu yn lle eu cyrff. Ond roedd yn well gyda fi'r casgliad lluniau ar y dudalen rois i ddolen ati.

Bydde'n i'n argymell trip i Benarth tro nesa ddoi di i Gaerdydd i'r oriel yma ac i Dŷ Turner sydd ar draws y ffordd iddo.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 1:34 pm  

Gadawa sylw