<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPecyn am Gymru i fewnfudwyr

13.9.05

O wefan y BBC
Mae cynllun i geisio codi ymwybyddiaeth pobl sydd ar fin symud i Gymru am ei natur ieithyddol a diwylliannol wedi cael ei lansio ddydd Llun.

Partneriaeth rhwng Bwrdd yr Iaith Gymraeg, y Mentrau Iaith ac arwerthwyr tai yw Symud i Gymru fydd yn cael ei rhoi ar waith pan fydd pobl yn cysylltu ag arwerthwyr tai.

Er i'r stori hwn ymddangos ar wefan BBC Cymru, nid yw wedi ei grybwyll ar wefan BBC Wales. Unwaith eto, dyma engrhaifft o stori sydd a chymaint o berthnasedd, os nad fwy i ddarllenwyr di-Gymraeg, ond sydd ddim yn ymddangos yn Saesneg.
postiwyd gan Rhys Wynne, 7:41 am

1 sylw:

Fel rhywun pwy sy'n gobeithio symud i Gymru, ffeindiais i'r gwefan hyn yn camarweiniol. Fe roeddwn i'n gobeithio am gwybodaeth ymarferol. Efallai dw i'n disgwyl gormod allan o pecynnau rhad.
sylw gan Blogger Chris Cope, 2:21 am  

Gadawa sylw