<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTaith hanesyddol 'Pubs and Pews'

30.8.05

Dwi'n cofio gwrando ar Radio Wales rhyw noson a chlywed rhywun yn siarad am hanes tafarndai tref Dinbych, gan gynnwys set o risiau hynafol iawn yn Nhafarn yr Eryrod, yn Back row oedd yn duddio nol i'r 17G.
Roedd erthygl yn y Western Mail heddiw (do, prynnais gopi heddiw) yn sôn am Pubs and Pews Trail, sy'n cynnwys tri tafarn a thri eglwys hynafol y ardal Dinbych a'r cyffuniau. Doedd dim modd dod o hyd i wybodaeth pellach ar y wê, dyma'r neges a gafwyd ar wefan cyngor sir Ddinbych:
Tydi gwefan arferol Cyngor Sir Ddinbych ddim ar gael ar hyn o bryd oherwydd gwaith trydanol sy'n cymryd lle dros penwythnos 26-30 o Awst

A doedd dim manylion ar wefan (mwy neu lai uniaith Saesneg) Visit Denbigh
Ond trwy lwc dyma fi'n dod ar draws y wefan (uniaith Saesneg) The Denbigh Heritage Pub Trail.


Tagiau: , ,
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:13 pm

3 sylw:

Diddorol iawn Rhys. Er gwybodaeth, mae'r diwrnodau'r wythnos ar dy flog yn anghywir.
sylw gan Blogger Mr Gasyth, 8:27 am  

Fydd hi'n dipyn mwy derbyniol rwan dweud wrt mam mai mynd ar daith hanesyddo fyddai yn hytrach na mynd i'r dafarn pan fyddai adref tro nesaf.

Damia, roeddwn i'n meddwl mod i wedi sortio'r dyddiad
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 10:48 am  

Haia Rhys, Sut wyt ti'n rhoi tagiau felna ar dy flog? A sut dwi'n gadael i bobl gadael sylw heb loggio fewn?
sylw gan Blogger Madyn, 7:02 am  

Gadawa sylw