<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEffaith gemau Olympaidd ar Gymru

22.8.05

Pan gyhoeddwyd bod Llundain am gynnal gemau Olympaidd 2012, meddyliais mai'r unig effaith y cai hyn ar Gymru y bydde'n trethi ni'n mynd i dalu amdano. Ond mae'n debyg y gall fod yn fwy pellgyrhaeddol ac o bosib yn niweidiol.
Mae blog Irish Eagle yn rhoi dolen at erthygl yn y Guardian o dan y teitl No-play zones set for 2012. Yn ôl y blog, mae llwyodraeth y Cynulliad wedi gaddo na fydd gemau cystadleuol o unrhyw gamp yn cael eu cynnal ar yr un pryd a'r gemau. Mae'n difynnu rhan o gais Llundain.
London's candidate file, the document that outlines arrangements for the 2012 games, states that "no important national or international events will take place in London or the vicinity of any of the other competition sites during the games or in the week before or following the games".

The London Olympics are scheduled to run from July 25 to August 12, which means the affected period would stretch from July 18 to August 19, and covers events in London's boroughs, local authorities outside the capital's hosting venues and the devolved administrations of Wales, Northern Ireland and Scotland, all of which have agreed to honour the commitment.

Efallai ar hyn o bryd tydi hyn ddim yn edrych yn ddifrifol ofnadwy, ond meddwl ydw i petai Uwchgyngrhair Pêl-droed Cymru yn penderfynnu newid i chwarae yn y haf, a hefyd mae gemau rowndiau cynnar y Gwpan Intertoto a Chynrhair y Pencampwyr yn disgyn o fewn y dyddiadau uchod.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:00 pm

0 sylw:

Gadawa sylw