<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlogiau newydd

17.8.05

Dwi'n meddwl bod trwythbwynt (saturation point?) gyda faint o flogia sydd ar blogroll rhywun, ond dwi'n dal i ychwanegu rhai newydd.

Ffolder Blogiau Cymraeg
Dau flog gan Americanwyr (ifanc) sy'n dysgu Cymraeg. Er mai yn Saesneg mae'r ddau flog yn cael eu ysgrifennu, dwi am eu gosod yn fy ffolder 'Blogiau Cymraeg' oherwydd efallai y gwna nhw newid i rhai dwyieithog neu Cymraeg gyda annogaeth.
Welsh Speaking
Tyddyn Eira (er dwi ddim yn siwr am frawddeg I wasn't worried about the second investment property I was trying to buy yn ei bost am ei ymweliad á Gwynedd.)

Ffolder Gwleidyddol/Gwleidyddion

Dau flog gyda gogwydd cenedlaetholgar Cymreig
Welsh Comment
Welsh Brits Watch

Ffolder CPD Wrecsam

Dwi heb ddod ar draws llawer o flogiau am ddilyn CPD Wrecsam yn anffodus. Hoffwn weld mwy.
Sarah's Wrexham FC World
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:30 am

0 sylw:

Gadawa sylw