<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAnnibynol Annobeithiol

24.8.05

Ar ôl rhoi'r gorau i'r Guardian, dyma obeithio am well gan yr Independent, ond na mae'r papur hwn yn euog o'r un newyddiaduraeth diog, nawddoglyd, a pwysicach fyth ANGHYWIR. Y tro hwn lol llwyr am y Ddeddf Iaith, sydd mwy na thebyg wedi deillio a rwtsh yn ein papur 'cenedlaethol' ni.
When Britain's top spook, Eliza Manningham-Buller, decided to open an MI5 office in Cardiff, she was blissfully unaware of the petty demands of Welsh bureaucracy.

She won't be any more. For MI5 has just been told that - under the Welsh Language Act - all documents produced there must first be written in Welsh, before being translated into English.

"It'll be a hell of a challenge for them to find someone who speaks, say, Arabic and Welsh," says local MP David Davis.

"To cap it off, the nationalist pressure group Cymdeithas yr Iaith Gymraeg has advised its supporters not to apply for jobs there. Apparently, it reckons MI5's a tool of the English superstate. You couldn't make it up!"

Un gair, 'Ymchwil'? Ond os chi'n meddwl bod o'n wael bod papur o Lundain yn dod i fyny gyda'r crap yma (fase chi'n disgwyl dim gwell gan y WM), mae'n siomedig gweld Aelod o'r Cynulliad yn bod mor anwybodus.

letters@independent.co.uk os hoffer eu cywiro
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:54 am

0 sylw:

Gadawa sylw