<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTymor ewyllys da

21.12.04

Er fod gan CPD Bradford City eu problemau eu hunain, mae'r clwb yn cynnig, yn ôl eu gwefan (gobeithio weithith y ddolen) y byddant yn dychwelyd pris tocyn pob cefnogwr Wrecsam sy'n mynychu'r gêm ar ddydd San Steffan (ar ôl y 600 cyntaf). Chwarae teg iddyn nhw.
Newyddion drwg i fy nghariad a'i thad wrth gwrs a fydd rwan yn gorfod dod i'r gêm gyda fi.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:24 am

0 sylw:

Gadawa sylw