<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwastraff y Nadolig

20.12.04

Ydw, dwi'n cyfaddef fy mod yn sur ac yn un digon 'gofalus' gyda'm arian, ond mae excesses yn nadolig yn codi fy ngwrychyn. Mae gwir ysbryd yr wyl wedi diflannu gan rhyw ras ddiflas i brynnu, brynnu, brynnu. Mae prynnu anrheg ar gyfer fy nghariad a gweddill fy nheulu yn anodd ar y gorau, ond gan fod 'cydwybod cymdeithasol' gennyf, mae'n mynd yn amhosib ac yn creu rhyw tug of war uffernol yn fy mhen.
Mae beev yn rhywun sy'n teimlo'n debyg iawn i mi dwi'n tybio, ac mae'n cyfeirio darllenwyr ei flog at gyfres o erthyglau gan y Guardian o'r enw Ethicall living ac yn arbennig yr un am How to be Good (at Christmas). Mae'r gosodiad canlynol yn cyfleu yn union sut dwi'n teimlo:

"You are not alone. Together, we can resist Christmas." This is the header of an email recently sent to us by a friend who "understands" what dilemmas Christmas must be throwing up within our household. Her sympathy came in the form of a link to the website of the Christmas Resistance Movement, which is calling for the end of "compulsory consumption" at Christmas. Here's a taster of the movement's mission statement:
"You know Christmas shopping is offensive and wasteful. You know Christmas 'wish lists' and 'gift exchanges' degrade the concept of giving ... You know this annual consumer frenzy wreaks havoc on the environment, filling landfills with useless packaging and discarded gifts. Yet, every year, you cave in and go shopping ... Together, we boycott every variety of Christmas crap. We show our love for friends and family by giving our time and care, not by purchasing consumer goods."

It's a satire on modern living, of course, but we actually found ourselves nodding in agreement with most of this. The reason is that we both still live under the shadow of our "ethical audit" - a process that saw three ethical auditors enter our lives last year and assess what impact our lifestyle was having on ourselves, those around us and the wider world. The core message of ethical living, according to the auditors, is to always take a step back from every action you make and consider whether it might leave a negative "footprint". Doing this in the run up to Christmas leaves you feeling like high-fiving Ebenezer Scrooge for having the common sense - before Marley's ghost stuck his oar in, at least - to turn his back on the festive period.


Yn anochel byddaf yn rhanol rhoi mewn i'r pwysau ac yn prynnu bocs o siocled/bisgedi i'r teulu a CD's i fy nghariad (o fandiau dwi'n hoffi wrth gwrs ;-) ). I'r rhai trefnu ohonoch sydd eisioes wedi prynnu anrhegion yn barod, bydd yr awgrymidau canynol yn dda i ddim, ond i'r lleill beth am brynnu anrhegion sydd wedi eu hysbrydoli gan y rhaglen deledu Ffordd Newydd o Fyw a'r llyfr hwn.

Cliciwch ar y llun am esboniad


Llwyth o bethau o siop Canolfan Technoleg Amgen


postiwyd gan Rhys Wynne, 11:41 am

3 sylw:

Hmm, you have a point with the consumerism of Christmas. It's kinda sickening. I made a wish list this year, so I really have no room to talk. If everyone could just realize that the gift God gave us is the only one that really matters. Merry Christmas!
sylw gan Blogger tank, 12:33 pm  

Dw i wedi prynu ieir i bawb eleni.
sylw gan Blogger Nic Dafis, 1:24 pm  

Syniad da Nic, roeddwn wedi clywed am y cynllun yna hefyd. Efallai nai gyfrannu rhai o ddefaid dad.

Hi tank, how did you come across my blog? Wyt ti'n gallu darllen Cymraeg? (Can you read Welsh) or was it just the extract from the Guardian?
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:22 pm  

Gadawa sylw