<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYch a fi!

10.12.04

Mae'r hen sleblog Bolgger wedi bod wrthi eto'n hwrio ei hun ar strydoedd cefn tywyll brwnt y rhithfro ac wedi rhoi genedigaeth i erchylltra... ych, mae'n ffiaidd...evil twin y blog yma ydi o, a'i enw yw Smiling under Buses (groan).
Ei brif bwrpas yw ail-bostio pethau am yr iaith Gymraeg arno ar gyfer cynulleidfa di-Gymraeg. Yn amlwg bydd rhaid i fi ddechrau blogio pethau ar y blog hwn o ddifri hefyd neu bydd pawb wedi colli diddordeb cyn i'r peth ddechrau rili.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:33 pm

2 sylw:

A newid pa bynnag wall sydd gyda dy ddyddiadau er mwyn osgoi drysu anffodusion penblethgar fel myfi...
Mae'n fwy o hwyl fel hyn, dwi'n cael ail-fyw pob dydd. (+ dwi ddim yn siwr ble i ddechrau)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:32 pm  

Gadawa sylw