<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCylchgrawn Granta

15.12.04

Doeddwn i erioed wedi clywed am y cylchgrawn hwn nes i mi weld hysbyseb amdano yn un o'r papurau Sul yn ddiweddar. Ymddengys ei fod yn bodoli ers 25 mlynedd.

Mae'n edrych y math o gylchgrawn y byddwn yn ei fwynhau, ond am £10 y rhifyn (£7.50 dros y we) mae'n anhebygol y bydda i'n ei brynnu. Yn ffodus gelli'r darllen rhai erthyglau o ôl-rifynnau fan hyn. Dwi heb fod trwy llawer eto, ond hoffais ddarllen hwn am Passover in Bagdad, hanes cymuned Iddewig y dinas Bagdad dyddiau wedi cwymp Saddam.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:10 pm

1 sylw:

Darllenais i Granta am gwpl o flynyddoeodd mae'n eithaf dda. "Gweithiau mewn progress" ydy'r erthyglau, sef pennawd drafftiau mas o nofelau bydd Gwasg Granta'n eu cyhoeddi wedyn.

Mae'n gallu bod yn ddiddorol iawn.
sylw gan Blogger Bratiaith, 7:40 am  

Gadawa sylw