<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPam y fath enw?

30.11.04

Mae'n debyg bod sawl un ohonch chi ddarllenwyr (gan obeithio bod sawl un ohonoch) yn ymwybodol yn barod, fel Bachgen o Bontllanfraith er engrhaifft, ond i'r rhai ohonoch sydd ddim, enw cân gan y grwp Datblygu yw e.

Dwi'n ddyledus iawn i ffrind i mi sef y bonheddwr Bleddyn (Blob i'w ffrindiau) a gyflwynodd fi i gerddoriaeth y grwp hwn pan oeddwn yn gweithio gyda'g ef yn 1999, ond yn anffodus roedd Datblygu wedi gorffen chwarae 4 mlynedd ynghynt yn 1995. Dyma eisampl berffaith o sefyllfa truenus cerddoriaeth cyfoes Cymraeg, sef bod rhywun fel fi sy'n Gymro Cymraeg a fynychodd ysgol uwchradd Cymraeg yn y 90'au yn gwybod dim am y sin ac felly methais Datblygu a Ffa Coffi Pawb. Dwi'n ymwybodol o'r ddau ohonynt rwan wrth gwrs ac yn ffodus mai yna adfywiad wedi bod yn y diddordeb ynddynt fel y rhyddhawyd CD gyda chasgliad o oreuon y ddau band. Gweler Wyau/Pyst/Libertino a Ffa Coffi Pawb Am Byth. Mae'n nhw'n ffycin gwych, ond peidiwch cymeryd fy ngair i am y peth, gwrandewch:


MP3'au Datblygu
MP3'au Ffa Coffi Pawb

Un peth bach arall, cyfweliad gyda Dave.
postiwyd gan Rhys Wynne, 4:39 pm

3 sylw:

Duwcs, cofia fi at Bledd. O'n i'n arfar gweithio efo fo (ag yfad yn wirion efo fo) yng Nghlwb Ifor Bach. Be di'w hanes o rwan? Dwi heb ei weld o ers iddo symud i'r Gog. Sgynno fo gyfeiriad e-bost dwa? Faswn i wrth y modd yn cysylltu efo fo.

Rhaid cyfadda, dwi rioed di gallu gwirioni efo Datblygu yn yr un modd a ma pawb arall yn gneud de...ta waeth.
sylw gan Blogger Rhodri, 7:30 am  

Gyrrwr Tacsi ym Mangor yw hanes Bleddyn dyddiau hyn, ar ôl treulio cyfnod yn mesur lefelau llygredd mewn pridd uwchben tomenni tir-lenwi yn ne ddywrain Lloegr am gyfnod! Mi ddudai helo wrtho tro nesa welai o.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:42 am  

Ie, plis gwna.

Tacsis, pwy sa'n feddwl. Siwr fod bobol wrth eu bodda'n cael liffts gynno fo!
sylw gan Blogger Rhodri, 4:03 pm  

Gadawa sylw