<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGolwg 360

17.5.09

Fel cefnogwr i'r syniad o bapur newydd Cymraeg (nes i bobl tu cefn i Y Byd wneud tro-pedol a dweud bod nhw eisiau grant), roeddwn yn edrych ymlaen at y lawnsiad hir ddisgwyliedig Golwg 360 echdoe. Roedd gyda fi rhai ofnau am safon y newyddiaduraeth ac hefyd safon y wefan, ac yn anffodus dw i'n meddwl fe wireddwyd y ddau ofn.

Hyd yn oed gyda'r grant, rhaid derbyn na fydd gan y gwasanaeth byth yr un math o adnoddau a'r papurau mawrion ond cefais fy synnu pa mor fyr ac arwynebol ydy'r erthyglau. Os rhywbeth, maen nhw'n fyrrach na rhai y BBC. Yn ôl Vaughan Roderick, esboniad Dylan Iorweth am hyn oedd er mwyn gwahaniaethu rhwng y wefan a chylchgrawn Golwg. Wel, i mi, gan bod erthyglau cylchgrawn Golwg yn rhai arwynebol iawn ar y cyfan, yna dylai'r rhai ar y wefan fod yn fwy swmpus a gyda mwy o sylwedd, nid y ffordd arall rownd. Dyma i chi'r erthygl cyntaf i ymddangos ar y wefan am fy nghlwb pêl-droed i, CPD Wrecsam, yn ei chyfanrwydd:

Dylai clybiau pêl-droed fel Wrecsam gael mwy o arian er mwyn adlewyrchu’r gwaith y maen nhw’n ei wneud yn y gymuned.

Dyna farn gweinidog diwylliant yr wrthblaid yn San Steffan, a fu’n ymweld â’r clwb a’n siarad gyda’i gyfarwyddwyr ddoe.

Dywedodd bod angen cydnabod y budd y mae clybiau bychain yn ei gael ar y gymuned.

“Mae’n sicr yn rhywbeth y byddwn i’n siarad gyda’r FA amdano,” meddai.

68 gair! Tydyn nhw heb hyd yn oed mynd i'r drafferth o enw'r gweinidog dan sylw! Mae'n anodd plesio pawb, ond efallai byddai'n well cyhoeddi llai o erthyglau, ond mynd i fwy o fanylder, neu mewn gwirionedd does dim newyddion yn cael ei adrodd yma, ond yn hytrach penawdau wedi eu hymestyn.

Er ddim yn ffantastig o ddeniadol, fy argraff cyntaf o edrychiad y hafan oedd ei fod yn 'lan' iawn, ond fel sydd wedi eu nodi'n barod ar ambell bost ar Metastwnsh, mae yna amryw o ddiffygion, gyda rhai ohonynt yn rhai sylfaenol dros ben. Wna i ddim eu hailadrodd i gyd, ond dyma'r rhai sydd wedi fy nharo i:

Does dim RSS. Dyma yn fy marn i yw'r gwendid mwyaf, ac mae'n anfaddeuol nad ydy gwefan newyddion yn 2009 yn darparu porthiant RSS. Mae'n ei wneud yn anodd i unigolyn wybod pryd mae'r wefan wedi ei diweddaru, ac hefyd dw i'n siwr byddai blogwyr Cymraeg yn fodlon gosod RSS y wefan (at adran a fyddai o ddiddordeb iddyn nhw) ar eu blog.

Cofrestru. Does dim esboniad o fanteision cofrestru gyda'r wefan. Dw i wedi ceisio ddwywaith gyda dau gyfeiriad e-bost gwahanol heb fawr o lwc - efallai mai fi sy'n dwp.

Digwyddiadau. Mae'r adran Calendr yn syniad da, yn enwedig y gallu i chwilio yn ôl lleoliad, dyddiad a math o ddigwyddiad, ond mae edrychiad y peth yn reit difflach. Byddai defnydd o Googlemaps neu tagio yn well na dewislen (dw i'n casau mynd i chwilio am drama yn Dinbych/Rhuthun mond i ffeindio allan does yna ddim un.) Hefyd, mae'r lleoliadau braidd yn random. Am ryw reswm mae 'Llantrisant a Bro Morgannwg' wedi eu gosod â'u gilydd, er bod Llantrisant yn Rhondda Cynon Taf, ac mae yna ddewis am 'Cymoedd Gwent' ond hefyd mae yna 'Blaenau Gwent' a 'Cwmbran, Pontypwl'. Wrth gwrs nid pawb sy'n meddwl yn ôl ffiniau siroedd 1994, ond byddai'n well cadw rhyw fath o gysondeb.
Eto petai modd cael RSS i ddigwyddiadau mewn ardal penodol, os oes gan y bapur bro neu gyngor tref/cymuned leol wefan, gallant fod a rhestr ready made o ddigwyddiadau ar eu gwefan, a fyddai yn ei dro yn gallu gyrru traffig yn ôl at wefan golwg.

Dyluniad a dolenni hysbysebion. Er mor fawr ydy rhai o'r blychau hysbysebu, dw i ddim yn meddwl ey bod yn obtrusive o gwbl i'r darllenwr, sy'n beth da. Ond tydy rhai o'r dolenni banner ar y top ddim yn arwain ar wefannau. Efallai mai dewis yr hysbysebwr yw hun, ond dw i'n synnu na fyddai Calon Wen eisiau dolen i'w gwefan nhw. Hefyd, mae gormod o destun a hwnnw'n rhy fan i'w ddarllen yn y blychau ochr dde, eto gall fod mai bai yr hysbysebwr yw hyn, ond dylai Golwg bwyntio allan iddynt nad yw ail ddefnyddio graffeg poster yn addas i hysbyseb ar-lein.

To Bach. Dw i ddim yn siwr os mai nam technegol ta dynol yw hyn, achos mae to bach yn ymddangos yn yr erthygl uchod am Wrecsam, ond does dim un yn yr erthygl yma am y coc-oen Chris Bryant.


Mae'r post yma yn hynod o negyddol, dw i'n cyfaddef, ond dw i'n gobeithio os caiff ei ddarllen gan staff Golwg y byddant yn ei dderbyn fel beirniadaeth adeiladol y gallant ei ddefnyddio i wella'r wefan. Dw i ddim wedi mynd mor bell ag ail-ddylunio'r wefan iddyn nhw (fel mae Dafydd wedi wneud!), ond yn ei ffurf presenol, dw i ddim yn ei weld y math o wefan y byddaf yn gweld eisiau ail ymweld â fo, ac os na fydd pobl yn ymweld â'r wefan yna mae'n annhebygol y bydd yn cael unrhyw nawdd pellach yn y dyfodol.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 7:23 am

1 sylw:

Y peth fy mod i'n gofyn yw: A ydyn nhw wedi gwneud ymchwil o gwbl? Hynny yw, a ydyn nhw wedi delio â phobl sydd wedi adeiladu gwefannau yn ddiweddar? Mae cryn lawer o'r stwff 'ma yn edrych fel gwefannau rhyw hanner ddegawd yn ôl. Mae'n peri rhwystredigaeth oherwydd bydd y bobl sy'n negyddol tuag at y rhyngrwyd yn defnyddio hyn fel tystiolaeth nad oedd gwefan yn syniad da yn y lle cyntaf.
sylw gan Blogger Chris Cope, 10:14 am  

Gadawa sylw