<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY Daily Post yn lawnsio fersiwn Cymraeg ar-lein

28.8.08

Ddoe sylwais ar hwn am y tro cyntaf, dw i ddim yn siwr ers faint mae wedi bodoli.

www.dailypostcymraeg.co.uk

Mae'n ymddangos mai crynodiad o'r erthyglau Saesneg sydd i'w gael yma, yn hytrach nag erthyglau gwreiddiol o sylwedd, ac o ddarllen yr erthygl yma, tydi treiglo ddim yn un o gryfderau'r cyfieithydd (buddsoddwch mewn Cysgliad bois!).

Mae blogiau Cymraeg i'w cael yma, gan gynnwys un 'Byd Busnes' gan y dirprwy brif weinidog Ieuan Wyn Jones.

Digon hawdd yw bod yn feirniadol wrth gwrs, ond mae eisiau canmol yr ymdrech, a diddorol eu bod yn gwneud hyn rwan hefyd.
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:54 am

2 sylw:

Odd hwn yn dipyn o syrpreis i mi hefyd! Mae'n edrych fel ei fod wedi bodoli yn ddistaw bach ers ychydig wythnosau. Does yna ddim llawer o bethau fel hyn yn y Gymraeg sydd ddim yn derbyn rhyw fath o nawdd gan y wlad. Gobeithio y bydd yn llwyddianus ac yn datblygu a gwella yn y dyfodol.
sylw gan Anonymous Rhys Ddiog, 10:30 pm  

ia, chwarae teg, mae nhw'n ei wneud heb unrhyw nawdd o gwbl, rhywbeth pur unigryw dyddiau hyn am unrhyw gyhoeddiadau Cymraeg mewn print.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 6:19 pm  

Gadawa sylw