<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCyfarfod/Gweithdy Indycymru: Caerdydd, 9.3.2007

13.2.07

Mae Darren yn trefnu cyfarfod/gweithdy i drafod sefydlu Canolfan Cyfryngau Annibynnol yng Nghymru
Pwrpas y Cyfarfod yw trafod y cais i sefydlu Canolfan Cyfryngau Annibynnol yng Nghymru

Ar drothwy etholiad pwysig ym mis Mai 2007, nid oes unrhyw sustem neu platfform gwbl annibynnol er mwyn mynegi gwir ddyheadau gwleidyddol Cymry.
Ar wiki IndyMedia Cymru, mae rhaglen fras o beth gobeithir drafod:

Indycymru Meeting & Workshop - Cardiff March 9th Friday 2007

The purpose of this meeting is to work towards establishing an independent media centre for Wales.

Held at Cardiff University. Room to be confirmed.

Registration required. There is limited seating.

Meeting/workshop room booked for between 12pm - 5pm

You may 'drop in' (and 'drop out') at different times if you wish.

Agenda

 • Indycymru history, development - the process et al.
 • The Welsh Language perspective (currently awaiting confirmation of someone to make a short presentation on this)
 • The needs of small communities - y Fro Gymraeg (wedi hysbysu Cymuned)
 • Case Study : Hirwaun ? (Action for Hirwaun example?) Burberry ? (Darren)
 • Technical : software (opensource); server; costing
       software - Blogging (it's the most talked about method of publishing nowadays... lessons ?)
software - the CMS 'system'
 • Training issue : technical; general (media literacy)
Swnio'n ddifyr. Dwi wedi bod yn edrych ar wefan IndyCymru (wedi diflannu) a IndyMedia UK yn y gorffenol ac mae wedi bod yn ffynhonell pwysig o newyddion amgen, er mae datblygiadau diweddar, er engrhaifft blogio wedi ei wneud yn haws i unigolion a sefydliadau gyhoeddi newyddion/gwybodaeth. Wedi dweud hynny, mae dal manteision o gyd-weithio a fod yn rhan o rhywbeth mwy.

,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:15 pm

0 sylw:

Gadawa sylw