<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGolygfeydd o Gaerdydd o'r awyr ar Virtual Earth gan Microsoft

29.1.07

Ar y blog Hint of Sarcasm mae dolen at olygfeydd o Gaerdydd o'r awyr trwy Virtual Earth. Dwi wrth fy modd gyda pethau fel hyn. Lwcus cafodd ei dynnu o'r ddiwrnod cymylog, neu byddai llun ohona i'n torheulo'n borcyn yn fy ngardd (yn y llun ar y chwith).

, ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:54 pm

2 sylw:

Mae hyn yn eithaf cwl. Nad ydw'n siwr, ond wy'n meddwl cafodd y llun hwn ei dynnu yr yr haf diwethaf. Os edrychi ar Google Earth, gweli y cafodd y llun hwnnw ei dynnu bron 6 mlynedd yn ol.
sylw gan Blogger Chris Cope, 4:53 pm  

Yn sicr cafodd ei dynnu ar ól Tachwedd 2005 gan bod 'sky light' yn nho ein ystafell ymolchi.

Ie, mae Google Earth ar ei hól hi braidd. Tydi gwaith ar Adeilad y Cynulliad heb ddechrau eto!
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:44 pm  

Gadawa sylw