<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddFy lluniau mewn print

6.2.07

Rhai misoedd yn ôl, cefais gais i ddefnyddio lluniau o'm cyfrif Flickr ar gyfer gwefan teithio Schmap, yna rhai wythnosau'n ôl cefais gais ychydig yn rhyfedd i ddefnyddio fy llun o iogwrt Llaeth y Llan mewn brochure ar gyfer Twrisitiaeth Gogledd Cymru.

Pan ddychwelais i'm gwaith ddoe, roedd copi o Compact History of Welsh Heroes: Llywelyn Bren ar fy nesg gan awdur y llyfr Craig Owen Jones. Tra'n gwneud gwaith ymchwil tuag at y llyfr fe siaradais â Craig ar y ffôn, roedd yn holi am unrhyw gofebau lleol am Llywelyn Bren. Holias ambell berson lleol a fyddai'n gwybod yn well na fi, ond na oedd yr ateb. Roedd Craig hefyd angen llun o gastell Caerffili a chastell Caerdydd a chytunais dynnu llun o'r ddau iddo (gweler isod). Mae'r ddau lun i'w gweld ar glawr cefn y llyfr.

Dwi heb ddechrau darllen y llyfr eto, gan mod i ar ganol darllen Behind the Curtain: Football in Eastern Europe a gefais nadolig gan Sarah.

Castell Caerffili Castell Caerdydd


postiwyd gan Rhys Wynne, 11:16 am

4 sylw:

Llongyfarchiadau Rhys! Mae'n edrych fel llyfr a hanes diddorol. Rhaid cyfaddef fy mod i heb glywed o Lywelyn Bren.

Fe welais i hefyd dy sylwadau ar fy wefan flickr, ond dw i ddim wedi gadael ateb eto. Diolch am dy awgrymiadau.
Mae erthygl dda am Llywelyn Bren ar wefan Menter Caerffili
sylw gan Anonymous Anonymous, 12:39 pm  

Ydi o yn un o'r rhain?

(Os ti'n dewis 'other' yn hytrach na 'Anonymous' wrth bostio, galli di roi dy enw mewn blwch)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 1:12 pm  

Debyg fod y fenter wedi dileu'r erthygl.

Tynnais sawl llun o'r castell yn ystod yr eira, dwi heb drosglwyddo'r lluniau o'r camera i'r we eto, ond gweler llun o fy ffôn - http://rhys-gerallt-owen.fotopic.net/p38605767.html
sylw gan Anonymous Anonymous, 9:02 am  

Gadawa sylw