<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSgorio yn Blogio

10.1.07

Bues ar wefan Sgorio sbel yn ôl a synnu pa mor gynhwysfawr oedd o, gyda'r canlyniadau, tablau a rhestr prif sgorwyr o brif gynrheiriau Ewrop arno. Wrth ail-ymweld heddiw sylwais bod blog gan un o'r cyflwynhwyr/gohebwyr. Dwi heb wylio'r rhaglen ers tipyn (mae wedi fy amser gwely), felly doeddwn ddim yn nabod Nicky, ond da o beth bod gan y rhaglen ei flog ei hun hefyd. Does dim porthiant ar gael ar hyn o bryd, ond e-bostiais cwmni'r Nant yn awgrymmu byddai'n syniad da, fel gallant gael eu cynnwys ar blogiadur.com a welshblogs.com.

Dau raglen arall ar S4C sydd gyda gwefannau annibynnol da gan y cwmni cynhyrchu yw Ffermio a Bandit. Mae gan Bandit flog hefyd, mae pyst Huw Evans yn werth eu darllen, a nid dim ond am yr holl luniau o bobl tewnoeth mae'n bostio arno'n rheolaidd!.

, , , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:41 am

3 sylw:

Mae'r post cyntaf ar y blog hwnnw'n defnyddio pedwar gofynodau. Oes hynny'n angenrheidiol?
sylw gan Blogger Chris Cope, 7:50 am  

Mai hi braidd yn liberal gyda'i marciau cwestiwn.

(Ydy hynny'n angenrheidiol?)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:47 am  

hefyd, mae Nicky wedi ymateb i sylw a adewis, nid yn blwch sylwadau fel buasai rhywun ddisgwyl....ond mewn e-bost.

Efallai nad ydi hi'n gyfarwydd gyda blogio eto!!!! a !
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:45 pm  

Gadawa sylw