<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPimpiwch y byrbryd

10.1.07

Daeth ffrind i ni draw dros dolig gyda thamaid o Twix, ond nid un arferol oedd o, ond un anferth oedd hi a'i nith wedi bod yn greu ar gyfer y wefan Pimp that Snack!. Tydi'r i ddim i'w weld ar-lein eto, ond rhaid edmygu brwdfrydedd a'r ymdrech mae bobl yn roi mewn i'r peth. Fy ffefrynnau i yw'r Tyrannosaurus Toffee Crisp a'r Retro Wagon Wheel.

Mae rhai lluniau ar Flickr hefyd.

, ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:27 pm

4 sylw:

Wnaeth fy nghefnder giant rolo oddi ar hwn.

Yr oedd yn deud, ei fod yn anodd iawn cael y gwir flas, achos bod hi more fawr fedri di ddim cael y siocled a'r toffi ar yr un pryd.
sylw gan Blogger Huw Waters, 8:49 pm  

Dw i'n hoff iawn o'r safle "Pimp My Snack." Dw i newydd gweld y byrbryd honAnhygoel!
sylw gan Blogger Tom Parsons, 9:44 pm  

Wps, "Pimp That Snack" o'n i'n golygu.
sylw gan Blogger Tom Parsons, 9:47 pm  

Fy hoff prosiect yw Sconehenge. Jyst yr enw yw digon i fi.
sylw gan Blogger Chris Cope, 7:54 am  

Gadawa sylw