<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTom's in Town

17.11.06

Chi'n gwbod fel mai, chi'n disgwyl am flynyddoed i Americanwr o Minnesota sy'n siarad Cymraeg ddod draw i Gaerdydd, yna yn sydyn mae 'na ddau ohnyn nhw yma.

Mae Tom a'i wraig draw yng Nghaerydd am ychydig o nosweithiau. Gwyliwch allan amdanynt:
Wel, roedd Ellan a fi wedi cyrraedd yng Nghaerdydd y noswaith 'ma [nos Iau]. Dan ni'n bwriadu mynd i'r Mochyn Du Dydd Sadwrn am ginio ac ar dydd Llun yn y prynhawn. Ydy unrhywun isio mynd i gael diod?
Ydi Americanwyr yn cael 'cinio' amser cinio, neu cyferio at dinner, sef pryd fîn nôs mae o tybed?
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:46 am

3 sylw:

Rhys, diolch i ti a Sara i dwad allan i weld Ellan a fi. Mae gen i llunia i anfon i chi.
sylw gan Blogger Tom Parsons, 5:45 pm  

Roedd yn neis iawn cwrdd a chi a da ni'n edrych ymlaen at eich ymweliad nesaf yn y gwanwyn.

Galli di e-bostio'r lluniau at:
rhys [at] jobscymraeg.com

neu beth am eu hychwanegu at dy gyfrif Flickr (mae un gyda ti yn does?)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:07 pm  

Oes, mae gen i gyfrif Flickr, ond mae 'na dau llun fy mod i isio anfon atat ti.
sylw gan Blogger Tom Parsons, 10:12 pm  

Gadawa sylw