<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddRhith flog-gwrdd

3.11.06

Bu'n hir yn dod, ac ychydig o sdrach cael blogwyr y Rhithfro at eu gilydd am ein blog-gwrdd cyntaf yn yr Eisteddofd eleni.

Aeth blogwyr Gwyddelig un cam ymhellach ddoe drwy gwrdd yn Nulyn. Ond nid y Dulyn go-iawn, ond yn Nulyn Second Life. Yn anffodus hyd yn oed yn y rhith-Ddulyn mae tafarndai Temple Bar yn uffernol o brysur yn y prynhawn.
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:57 pm

2 sylw:

Gwd god. Dilynais i'r dolen 'na, ac wedyn linc arall, a dod o hyd i weflog hen ffrind. Diolch am hynny!

Gyda llaw, mae'r dolen i "Dysgwyr De-Ddwyrain" yn y sidebar wedi torri achos bod "dwyrian" yn yr HTML..

Telsa
sylw gan Anonymous Anonymous, 4:37 pm  

Byddai'n dechrau codi tál ar pobl, a'i alw'n wasanaeth 'Bloggers re-united'

Diolch, dwi wedi trwsio'r ddolen.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:18 am  

Gadawa sylw