<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDeiseb, Deiseb, Deiseb

10.11.06

Dwi'n rhy ddiog creu post unigol i bob un felly mi daflai rhain i gyd mewn un.

Efallai nad yw pawb yn meddwl bod deiseb ar-lein yn golygu llawer i'r rhai mewn grym, ond mae dau ddeiseb Cymraeg/Cymreig diweddar wedi casglu llawer o enwau.

Deddf Iaith Newydd - Llofnodwch y ddeiseb!
Oes angen dweud mwy?


Dwi ddim yn 100% beth wnaiff parth o'r fath gyflawni, ond yn sicr allai'm gweld o'n gwenud drwg. Yn sicr byddaf yn defnyddio'r enw parth petai ar gael. (Hefyd, dwi wedi dod o hyd i ambell wefan Cymraeg a Chymrieg difyr o'r dolenni sydd gyferbyn a rhai enwau ar y ddeiseb)

English Parliament Petition
Ydyn, mae nhw'n gallu bod yn gymdogion digon anhylaw, ond os yw datganoli am weithio, rhaid iddo fod yn gyfartal (gan gynnwys rhoi'r un grym i Gymru a sydd gan yr Alban)
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:22 pm

1 sylw:

Fel dwi wedi dweud o'r blaen:

http://jon-summers.livejournal.com/1306.html

Dwi'n o'r blaid cael senedd yn Lloegr, i rhoi yr un lefel o ddatganoli i'r gwahanol rhannau o'r gwlad. Diolch am y linc...

Jon
sylw gan Anonymous Jon, 4:07 pm  

Gadawa sylw