<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMae'r ymgyrchu etholiadol wedi dechrau.

13.11.06

Y ceidwardwyr yw'r cyntaf oddi ar y blociau gyda taflen uniaith Saesneg trwy'r blwch post ar y penwythnos a sylwadau di-ri ar fy mlog. Croeso i chi ymuno yn y drafodaeth a byddwch yn garedig wrthynt, mae o/hi/nhw'n gwrtais dros ben.
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:18 pm

2 sylw:

Waw -- 18 sylwadau! Mae hyn yn rhywfath o record ar gyfer blog Cymraeg, siŵr o fod. Efallai dylwn i wneud postiau am bechgyn Tori 19-oed hefyd. Gallwn i gael anonymous spam posters fel di. Gyda llaw, dyma fy hoff ffoto o Craig.
sylw gan Blogger Chris Cope, 12:41 pm  

Efallai dylwn gynnal caption competition rheolaidd ar fy mlog yn arwain at yr etholiad, yn defnyddio lluniau o ymgeiswyr gwahanol mewn sefyllfaoedd rhyfedd.

Craig: Be ffwc di hwn?

Boi mewn Crys-T: Dwn im, roedd y ffordd yn hollol wastad newithiwr pan ddes i adref, ond bore 'ma roedd fel hyn. Mae'r ddynes drws nesaf yn taeru bod cawr o dwrch yn byw dan ddaear.

Craig: Paid poeni, dyn bach ofnus, byddai'n sortio fe mas i ti wap.

Boi mewn Crys-T: Diolch Mr Williams, chi'n wych, byddai'n pleidleisio drosto chi etholiad nesaf, deffo.

Craig: Wicked!
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 1:19 pm  

Gadawa sylw