<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAil-ddarganfod Lego

23.10.06

Oeddech chi'n ffan? Dwi heb gael cyfle i chwarae gyda Lego ers deng mlynedd mae'n siwr, pan fyddwn yn ymweld â'm cefnder iau. Mae Guto ar ganol cwrs mil-feddyg yn y brifysgol rwan felly does dim esgus gyda fi i chwarae Lego. Ond oes angen esgus arnai?
Lego
Ar silff ben tân tŷ ffrindiau buom yn ymweld â'n ddiweddar roedd y car a'r carafn uchod. Doedd o ddim ar y silff pen tân yn hir! Roedd Russ wedi dod o hyd i sawl set yn atig tŷ ei nain, (ble mae o a'i wraig Sarah'n byw rwan) ac aeth a phob un ond yr un yma i'w ysgol ble mae'n dysgu.

Thema castell oedd orau gyda fi, ond roedd rhywun wedi prynnu'r set car a charagfan i fi, felly tynnais y llun uchod gyda'r gobaith o'i ail-adeiladu tro nesaf af i weld fy rhieni. Wedi llwytho'r llun ar Flickr, dyma fi'n chwilio am Grwpiau Lego ar Flickr. Fel y gwelwch mae digonedd:
Fel soniais yng nghynt y thema Castell oedd orau gyda fi, ac un 'dolig cefais i Black Falcon's Fortress (Rhif 6074) gan Siôn Corn. Os hoffech chi weld lluniau o hen setiau gan gynnwys cyfarwyddiadau adeiladu ewch i The Brickfactory. Mae yna hyd yn oed dudalen Wikipedia ar gestyll Lego, gyda ymysg pethau eraill, dolen at fansite Classic Castle sydd eto gyda lluniau o gestyll anhygoel a hefyd adran o'r enw The Classic Castle City Standard, sef cyfarwyddiadau ar sut i gyfrannu at adeiladu dinas canoloesol ar raddfa fawr - gwych.

Hmmm...hapusrwydd!

, ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:28 pm

3 sylw:

Lego gofod i fi bob tro, a Lego Technic wrth gwrs. Creu rhyw contrapshyns bizarre oedd yn hollol iwsles. Briliant. Dreuliais i oriau maith yn chwarae efo Lego.
sylw gan Blogger Rhodri, 8:17 am  

Mae gen i ddau gyd-weithiwr sy'n dal i 'chwarae' gyda Lego. Dyma wefan un ohonyn nhw.
sylw gan Blogger Dafydd Tomos, 1:14 pm  

Waw, dyna'r wefan Lego orau i mi weld eto - wel byddwn yn disgwyl dim llai gan ddylunydd gwefannau ond mae ei fodelau'n wych hefyd.

Dwi'n rhagweld 3ydd post o'r fron am Lego'n ymddangos yma.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:49 pm  

Gadawa sylw