<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAmgueddfa Sain Ffagan (a Lego wrth gwrs)

24.10.06

Dwi'n parhau ar y thema Lego. Mae Dafydd wedi gadael sylw i bost blaenorol yn fy nghyfeirio at wefan James, un o'i gyd-weithwyr sy'n dipyn o ffan o'r hen frics plastig. O'r holl wefannau Lego dwi di weld, hwn sy'n edrych orau (ond byddwn wedi disgwyl dim llai gan rhywun sy'n gweithio i gwmni adeiladu gwefannau!)

Fel cyn-weithiwr yn Sain Ffagan, a dreuliodd ambell awren gaeafaidd o gwmpas tân nwy y Tanerdy'n darllen nofelau Iain Banks a chael smoc slei (wel doedd dim lot arall i'w wneud ar y pryd), rhaid dweud mai uchafbwynt y wefan yw ail-gread James o'r Tanerdy.

Mae hefyd wedi wedi adeiladu Marchnad Fenyn wedi ei selio ar un o'r Gelli Gandryll.

Gallai'm disgwyl nes dweud wrth fy nghariad am fy hobi newydd!

, ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:55 pm

1 sylw:

hehe! dwi'n siwr dy fod ti'n gwbod yn iawn pa mor ddiflas 'di diwrnod felhyn ar y safle-diolch am godi nghalon i amser cinio!
sylw gan Blogger dros, 11:36 am  

Gadawa sylw