<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAllwch chi wiro tudalen?

1.11.06

Dwi wedi bod yn lleoleidio tudalen help ar gyfer PBwiki.

Dyma fy ymdrech i. Byddwn yn gwerthfawrogi petai rhywun yn ei wiro. Mae un peth dwi'n ansicr ohono sef gair Cymraeg am Nested, sy'n ymddangos yma.
1. Defnyddiwch # + bwlch ar ddechrau llinell i wneud rhestr wedi'w rifo, fel hyn.
a. Gallwch greu rhestrau Nested fel hyn drwy ddyblu'r * neu'r # ar gyfer isbwyntiau
Dwi ddim yn siwr os yw 'wedi'w fewnoli' (indented) yn addas?
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:26 pm

6 sylw:

Dwi'n meddwl fod i 'indented' (sef 'wedi'i fewnoli') ddefnydd mwy penodol na 'nested' - gall 'nested' son am strwythur cod cyfrifiadurol, yn ogystal â diwyg tudalen.

Rwy wastad wedi defnyddio 'wedi'i nythu' ar gyfer 'nested', ond heb feddwl rhyw lawer am ystyr y peth tan nawr, rhaid cyfaddef. Er gwybodaeth, 'hierarchaeth glystyrog' gafwyd am 'nested hierarchy' yn y Termiadur Ysgol, ond 'hierarchaeth nythog' yw'r fersiwn yn y Termiadur newydd.
sylw gan Blogger Rhys, 4:42 pm  

Ond tydi hyn ddim i'w wneud â chôd. Mae'r modd sut cafodd y gwreiddiol Saesneg ei eirio'n cymhlethu pethau efallai?

Dwi'n meddwl byddai 'wedi'w fewnoli' yn cyfleu'r ystyr yma.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:48 pm  

...bydde ti'n mynd am 'wedi'w nythu' felly Rhys?

Mi feddyliais am ei ddefnyddio ond wedi chwilio Termiadur y Bwrdd ac Eurfa, gwelais bod ystyr arall iddo (nid bod gynnai syniad beth oedd o wrth gwrs!)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:51 pm  

Mae angen term am 'nested' yn sicr - a dwi'n siwr fod y term, mewn cyd-destun rhestrau, yn dod yn syth o'i ddefnydd mewn rhaglennu. Dwi ddim yn siwr os yw fersiwn o nythu/nythog yn gwneud y tro chwaith.

Yn y cyd-destun yma ydi e'n haws, a chliriach i berson lleyg, ddweud 'is-restrau'?
sylw gan Blogger Dafydd Tomos, 6:39 pm  

Diolch am yr awgrymiadau, dwi am fynd gyda un Dafydd. Dwi wedi gofyn iddynt rhoi dolen at y ferswin Cymraeg rwan.

Typical, wedi i mi ei gwbwlhau, mae PBwiki ar fi'n galluogi WYSIWYG, felly bydd dim cymaint o angen deallt côd (er fydd hi ddim yn bosib gwneud popeth trwy WYSIWYG)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 9:18 am  

DWi'n meddwl fod nythu yn fwy dealladwy na 'wedi'i fewnoli'. Taswn i'n gweld mewnoli faswn i'n meddwl taw 'internalised' fasa'r ystyr. Ma'[n derm eitha gicaidd beth bynnag felly bydd rhaid deall y term gwreiddiol Saesneg i ddeall y fersiwn Gymraeg beth bynnag.

Ma pobol wedi fy nghywiro i yn y gorffennol am "wedi'w". Ai "wedi'i" ddylia fo fod gan taw talfyriad o "wedi ei rifo" ydi'r ystyr ynde.
sylw gan Blogger Rhodri, 9:52 am  

Gadawa sylw