<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddWynne2.0

27.10.06

Mae erthygl o'r enw Welsh Web2.0 gan Robert Andrews wedi ymddangos ar Ping Wales. Mae'r teitl braidd yn gamarweiniol gan ei fod am wefannau Web2.0 sydd wedi eu lleoleiddio i'r Gymraeg yn hytrach na gwefannau Web2.0 sydd wedi eu creu yng Nghymru/gan Gymry.

(All rhywun feddwl am wefan Web2.0 o Gymru heblaw am curiad.org yn Gymraeg neu'n Saesneg?)

Yn rhyfedd ddigon, diwrnod wedi i mi gyfrannu gwybodaethbtuag yr erthgl, dyma fi'n darllen am gyfieithiad LibraryThing gan Dogfael.

postiwyd gan Rhys Wynne, 2:01 pm

2 sylw:

Dwi'n siwr fod pob blog yn Web 2.0?!
sylw gan Blogger Mei, 7:39 am  

Wel ydyn 'spose', ond rhyw wefan unigryw o ni'n feddwl :-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:35 pm  

Gadawa sylw