<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddWelsh not British

19.10.06

Welsh not British

Tynnais y llun uchod cyn gêm Cymru v Slofacia yng Nghaerdydd. Yn y cefndir fe welwch banner WelshNotBritish.com sef un o wefannau Cymuned. Mae'r mudiad yn defnyddio achlysuron fel gemau rhyngwladol i hyrwyddo eu hymgyrchoedd. Dyma gyfrif Flickr Cymuned sydd â llawer o luniau trawiadol arno!

Yn rhyfedd ddigon, dyma Eric yn postio stori er ei flog o dan y pennawd Welsh not British yr wythnos hon, yn adrodd ei hanes a'i deimladau o'r modd mae'r BBC yn trin 'ni i gyd' (hynny yw pawb ym Mhrydain) fel Saeson, ac yn esbonio sut mae hyn yn arwain at deimlad o gasineb gan Gymry (ac Albanwyr, a Gwyddelod a.....) tuag at dimau cenedlaethol Lloegr. Efallai byddai'n syniad i'r 'Gymraes' hon ei ddarllen.

(llongyfarchiadau Eric am dy enwi'n Flog y Mis ar gyfer mis Tachwedd gan gylchgrawn When Saturday Comes)

, , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:40 am

0 sylw:

Gadawa sylw