<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBeth yw 'ergativity' yn Gymraeg?

18.10.06

Er mwyn helpu Americanes sy'n ceisio dysgu Basgeg, mae Luistxo yn ceisio esbonio elfen gweddol gymleth (ond eto synhwyrol) o ramadeg Basgeg sef ergativity, drwy ddefnyddio esiamplau o sgets Monty Python.
It happens that, in Basque, to die and to kill are the same verb. Although there are synonims that do not coincide with both meaning, the most common form hil means both things. That's easy to explain if you speak an ergative language, because murder, at the end, is just transitive death. Or ergative death...
a) Loroa hil da - Parrot-the DIE has. The parrot's dead. More accurately, the parrot has died.
It's easy to transform the decease into a crime:
b) Loroa nik hil dut - Parrot-the I-erg.mark DIE I-have-it. I've killed the parrot.

c) Loroa John Cleesek hil du. Parrot-the John Cleese-erg.mark Die he-has-it. John Cleese has killed the parrot.
Mae Luistxo yn ei esbonio'n dda dwi'n meddwl gyda ei esiamplau, ac os chi am rhywbeth dyfnach, dyma'r erthygl Wikipedia.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:29 am

2 sylw:

gweithredus = ergative, felly ergativity = 'gweithredusrwydd'?
sylw gan Anonymous Anonymous, 1:47 pm  

pam lai! diolch
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 1:52 pm  

Gadawa sylw