<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan Newydd'Un diwrnod mewn hanes'

16.10.06

Neu ?Un diwrnod mewn hanes? fel mae'n dweud yma (pam bod pob collnod yn ymddangos fel marc cwestiwn, mae'n edrych mor hyll?)

Y synaid yw bod pawb (ym Mhrydain) yn ysgrifennu hanes diwrnod yn eu bywyd ar ffurf dyddiadur fel rhan o ymgyrch History Matters. Clywais am y peth ar y newyddion wythnos diwethaf a meddwl "Pah! dwi dim am gymeryd rhan", ond gan for Rhys wedi mynd i'r fath drafferth ag atgyfodi ei flog er mwyn pwyntio allan gelli'r postio'n Gymraeg, efallai y gwnaf gydymffurfio am unwaith.

Rhywun arall am wneud?


Diweddariad

Dwi newydd bostio fy mhost, sydd i'w weld isod. Un peth, mae rhywbeth o'i le gyda'r blwch 'tagio' oddi tano, felly os chi am ddefnyddio tagiau/allweddeiriau i gyd-fynd a'ch post, yna dim ond rhyw bedwar gair bydd yn dderbyn a does dim modd ail-deipio.
Deffrais heddiw'n hwyr eto, anghofiais gan anghofio bod y cawod ddim yn gweithio a bod rhaid cael bath. Wedi ymolchi es lawr y grisiau i gael coffi a thost i frecwast cyn mynd i'r car ar gyfer fy nhaith dyddiol o Gaerdydd i'm gwaith yn nhref Bargod. Dwi'n genfigennus iawn o Sarah'n gallu beisio i'w gwaith - yn un peth mae'n cadw'n heini ac hefyd tydi ddim yn dda i'r amgylchedd gyrru mor bell. Dwi'n poeni am yr amgylchedd.
Yn y gwaith mae e-bost yn fy nisgwyl gan Iestyn sydd newydd ymuno â phwyllgor Menter Iaith Sir Caerffili (fy nhyflogwr). Mae newydd symud i Faesycwmer ac mae perchenog y dafarn lleol 'Butchers' yn awyddus i ddefnyddio Cymraeg yn ei fusnes, ac aeth ei blant y Ysgol Cwm Rhymni. Efallai byth yn leoliad i ni gynnal digwyddiadau cymdeithasol Cymraeg yn yr ardal. Soniodd Iestyn hefyd bod rhai o hen ffrindiau ysgol a gwrddodd mewn aduniad diweddar eisiau ail-gydio yn eu Cymraeg - efallai dyma le da i ddechrau. Dwi'n sylwi 'trend' ymysg cyn-ddisgyblion ysgolin cyfun y de ddwyrain sydd eisiau ail-ddechrau siarad Cymraeg eto, sy'n arwydd da.
Ar ôl gwaith heno, efallai af i wylio Caerdydd yn erbyn Southampton ym Mharc Ninian. Mae Caerdydd ar frig y Pencampwriaeth am y ro cyntaf ers degawdau. Fel sawl gogleddwr sydd dwi'n gefnogwr Wrecsam, ond mae Sarah yn hoffi Caerdydd ac mae nhw wedi bod yn chwarae pêl-droed atyniadol yn ddiweddar. Wedi sylwi o'm ystadegau bod yr AS Llafur Leighton Andrews wedi rhoi dolen at fy mlog 'Gwenu dan Fysiau' o'i flog ef ddoe wrth iddo grybwyll Blogio a Blogio'n Gymraeg.
Cachu, newydd ei ail-ddarllen a sylwi ar yr holl wallau sillafu.
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:34 pm

1 sylw:

Dwi wedi bod yn dallen y flogiau eto bore ma. Wnes I mwynhau un am dyn mewn oed a’i gi Harvey.

Dwi wrth fy modd yn darllen y soriau bach difir!
sylw gan Blogger Melys, 8:07 am  

Gadawa sylw