<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddZooomr a Radio Amgen

5.10.06

Mae Radio Amgen yn dathlu ei benblwydd yn 5 oed. Dyma engrhaifft wych o ddefnydd effeithiol o dechnoleg i gael diwylliant amgen Cymraeg at gynulleidfa byd eang. Islaw mae llun 'clawr' i gyd-fynd âg darllediad wythnosol. Roeddwn i'n ffan anferth o Lego tra'n blentyn felly dwi'n hoff iawn o'r llun yma.
legorave
Mae'r llun wedi ei gynnal ar wefan Zooomr. Dwi wedi creu cyfrif arno ar ôl darllen post ar Sbwriel*spot. Dwi eisioes yn defnyddio Flickr ac yn meddwl ei fod yn wasaneth gych, ond hoffwn weld beth all Zooomr gynnig am ddau reswm:
1. Yahoo, sy'n berchen ar Flickr, a dwi'n teimlo'n rhagrithiol yn talu £12 y flwyddyn iddyn nhw wedi iddynt roi manylion personol i awdurdodau Tseina, tra dwi'n annog eraill i foicotio Nestle

2. Mae Zooomr yn awyddus iawn i leoleiddio eu gwefan, felly gall fod ar gael yn Gymraeg. Dwi'n fodlon cyfieithu'r wefan (gyda help eraill efallai?)
Fel abwyd arbennig, mae Zooomr yn cynnig cyfrif Pro am ddim i flogwyr am flwyddyn.

, , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:27 am

0 sylw:

Gadawa sylw