<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPa mor wyrdd yw'r cymoedd nawr?

14.9.06

Walking Wales Valleys Festival yw gwyl gerdded yn Rhondda Cynon Taf. Siaradais â pherchennog Tyn-y-Wern ddoe, a hi sydd tu cefn i'r wyl a gofynodd i mi hywrddo'r ffaith bod taith trwy gyfrwng y Gymraeg ymlaen ar ddydd Llun 18fed o Fedi. Dyma ail-flwyddyn yr wyl, efallai gallai Cymdeithas Edward Llwyd gyd-weithio gyda'r wyl y flwyddyn nesaf a threfnu un o'u teithiau yn yr ardal i gyd-fynd â'r wyl? Dwi am awgrymu hyn idydnt.
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:05 am

0 sylw:

Gadawa sylw