<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBBC Blog Network a phrotest tomen sbwriel Hafod

12.9.06

Wyddoch chi fod y fath beth a BBC Blog Network? Mae'r blogiau am wahanol themau, rhai gan gyflwynwyr, rhai gan staff newyddion, rhai am ddiddorbedau arbennig a rhai am ardaloedd. Mae BBC North East Wales Weblog yn un am ardal arbennig (sef y gogledd ddwyrain yn amlwg), hwn yw'r unig un o neu am Gymru. Does dim un yn Gymraeg er bod ambell un mewn iaith tramor (2 Persian, 1 Urdu ac 1 Arabeg).

Mae'r blog gogledd ddwyrain yn un reit da i ddwued y gwir, ac mae wedi postio tipyn am y ffaith bod awdurdodau lleol Glannau Merswy yn claddu sbwriel yn Hafod, ger Wrecsam. Yn y post diwethaf mae'n cyfeirio at blog gwych Seren (dwi'n argymell hwn) ac hefyd blog newydd o'r enw Hafod. Es i'r gogledd rhai wythnosau'n ôl i weld fy rhieni a gwylio Wrecsam yn chwarae pêl-droed. Wedi darllen y post yma am brofiadu un o'r protestwyr, dwi'n teimlo reit euog nad es i draw i'r safle. Wedi dweud hynny, byddai wedi golygu gadael tŷ fy rhieni am 6:00 yb bore i fod yno erbyn 7:00 i wynebu'r loriau, ac hefyd ble mae trigolion lleol Jonstown a Wrecsam yn ystod y protestiadau?
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:31 pm

2 sylw:

Dim blogiau Gymraeg gan y BBC?! Mae hyn yn swnio fel swydd i fi!

Ond, i ddweud y gwir, fe welais i posting yn y Western Mail wythnos diwethaf am gynhyrchydd gwefan Gymraeg lleol BBC (dw i'n anghofio'r ardal). Felly, efallai mae nhw'n gweithio ar y peth.
sylw gan Blogger Chris Cope, 8:07 pm  

Mae sawl is-wefan 'Lleol i Mi' Cymraeg ar wefan y BBC gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd ac Aberdâr yn y de ddwyrain. Ond dwi ddim yn 100% os dwi o blaid rhaingan bod llai o bobl wedyn yn debygol o ddechrau gwefannau annibynol lleol.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:20 am  

Gadawa sylw