<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlog 'Wales - World Nation'

21.10.06

Derbynnais e-bost gan Jeff Rees, yn gofyn sut fyddai (yn hytrach na 'os fyddai modd') cael dolen ar fy mlog Saeseng at ei flog o. Aeth o'i chwmpas y ffordd iawn gan gyfeirio ataf fel ..as you are a leading figure in blogging in Wales ..

Wedi i mi stopio chwerthin, dyma fi'n ymwed â Wales - World Nation ac mae'n un da. Arno mae sawl stori yn cyfeirio ar bethau sy'n digwydd yng Nghymru'n wleidyddol, ond hefyd mae'n rhoi dolenni at storiau am faterion gwleidyddol a ieithyddol o wledydd eraill a all fod yn berthnasol i'n sefyllfa ni yma yng Nghymru.

Engrhiafft da yw'r post am sefydlu sefydliad Elebide yng Ngwlad y Basg. Pwrpas Elebide yw gwarchod hawliau ieithyddol trigolion Gwlad y Basg, yn enwedig wrth ddelio gyda sefydliadau cyhoeddus. Model da ar gyfer Cymru?

Yn ôl at flog Jeff. Mae'n rhan o Rwydwaith blogiau y Western Mail. Oes rhywun yn darllen y rhain? Mae'r papur yn dilyn esiampl papurau newydd eraill, ond dwi o'r farn nad yw darllenwyr y Western Mail mor debygol o fod yn ddarllenwyr blogiau, o'u cymharu â darllenwyr y Guardian er engrhaifft. nid bod hynny'n reaswm i beidio cael blogiau, ond a yw'r blogwyr hyn yn blogio a dim cynulleidfa iddynt?
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:22 pm

0 sylw:

Gadawa sylw