<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddUnrhywun am Griced?

28.7.06

Nid fi, gas gyda fi'r gêm, ond mae'r Rhys Wynne arall wedi ennill tocynnau ar gyfer gemau bydd Morgannwg yn chwarae ym Mae Colwyn. Mae wedi ennill tocynnau ar gyfer 5 diwrnod ond gall o ddim cymeryd yr amser o'i waith, felly mae'n eu cynnig am ddim!
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:15 pm

2 sylw:

Falch oedd neb isho y ticedi, fi ath efo fo yn diwedd!

Gen ti flog dda yn fama, tro gynta i fi ddod ar draws o.
sylw gan Blogger Ian Edwards, 11:52 pm  

Gobeithio wnaeth hi/wneith hi ddim glawio!
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:02 am  

Gadawa sylw